اجرای خط فاضلابرو اصلی 1200 میلی متری ناحیه A کرمان

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای خط فاضلابرو اصلی 1200 میلی متری ناحیه A کرمان

شماره قرارداد:

1557/91/ص

تاریخ شروع پروژه :

91/04/04

مدت قرارداد:

12 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

دستگاه نظارت:

مهاب قدس

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

12,981,748,521 ریال