فاضلاب

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای خطوط فاضلاب رو فرعی و اصلی باقیمانده محدوده بلوار مطهری شهر کاشان

شماره قرارداد:

10/25584

تاریخ شروع پروژه :

89/09/18

مدت قرارداد:

4 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب کاشان

دستگاه نظارت:

طوس آب

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

5,975,242,475 ریال