اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب) (2)

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه:

اجرای بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر(محله بیدکاب)

شماره قرارداد:

10/24083

تاریخ شروع پروژه :

89/09/13

مدت قرارداد:

7 ماه شمسی

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب کاشان

دستگاه نظارت:

طرح و تحقیقات

پیمانکار:

شرکت توسعه خط لوله هامون

خلاصه مالی پروژه

مبلغ اولیه قرارداد:

3,425,087,826 ریال