وضعیت پروژه در یک نگاه

 

نام پروژه :

خدمات طراحی،  ساخت و سرمایه گذاری پروژه NGL3200  غرب کارون

موضوع :

اجرای آجرنسوز و نسوزکاری داخل تجهیزات واحد 600

 کارفرما :

شرکت فرادست انرژی فلات

پیمانکار :

شرکت توسعه خط لوله هامون

مدت قرارداد :

3 ماه شمسی

مبلغ قرارداد :

11 میلیارد ریال