حسن سروش

قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه خط لوله هامون

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهار ریوکان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت استاک گروه
کارشناس طراحی و مدیر پروژه در شرکت مشاور یکم کارشناس طراحی شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای امیرکبیر و میرزا کوچک خان نیشکر اهواز
کارشناس طرح و نظارت بر اجرای تونل انحراف سرریز سد بتنی رئیسعلی دلواری بوشهر
کارشناس طرح سرریز و سیستم انحراف آب سد خاکی شهر بیجار رشت